Türkiye'de Finans-dışı Şirketlerin Karlılığı, Tasarrufları ve Yatırımları

Türkiye'de Finans-dışı Şirketlerin Karlılığı, Tasarrufları ve Yatırımları

Başlık : Türkiye’de Finans-dışı Şirketlerin Karlılığı, Tasarrufları ve Yatırımlar
Sayı : 12/14
Yazar(lar) : Erdal Özmen, Saygın Şahinöz, Cihan Yalçın
Dil : İngilizce
Tarih : Mart 2012
Özet : Yurt içi tasarrufların düşük olduğu ve büyümeyi destekleyici yatırımları finanse edebilecek finansal sistemin yeterince derinleşmediği Türkiye gibi ülkelerde, yatırımların nasıl finanse edileceği büyüme açısından önem taşımaktadır. Söz konusu ülkelerde, özellikle özkaynak ve karşılık açısından zayıf şirketlerin finansal kaynaklara erişimde yaşadığı zorluklardan dolayı şirketlerin yarattığı tasarruflar, şirket yatırımlarının finansmanında temel rol oynamaktadır. Başka bir ifadeyle, finansal sistemin sunduğu kaynakların sınırlı olması ve “finansman priminin” yüksek seyretmesi, şirketlerin tasarruf kabiliyetleri sabit sermaye yatırımları açısından daha da önemli hale gelmektedir. Bu çalışma, finans-dışı şirketler kesimi tasarruflarının belirleyicilerini ve söz konusu tasarrufların yatırımları dolayısıyla da büyümeyi artırıp artırmadığını analiz etmektedir. Borsada işlem gören şirketlere ait veriler kullanılarak yapılan ampirik analiz, Türkiye’deki finans-dışı şirket tasarruflarının net satışlarına oranının belli başlı gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin sahip olduğu oranların önemli ölçüde altında kaldığını göstermektedir. Ayrıca, finansal sektör tasarrufları cazip kılmaktan ve mevcut fonları finansman ihtiyacı olan şirketlere yönlendirmekten uzaktır. Nitekim, Türkiye’de finansman ihtiyacı olan şirketlere sağlanan ticari kredilerin GSYİH’ye oranı son yıllarda artmakla birlikte düşük düzeylerdedir. Şirketlerin yatırım kabiliyetleri belirtilen iki faktör tarafından sınırlandırılmaktadır. Başka bir ifadeyle, Türkiye’de şirketlerin yatırım faaliyetleri nakit akışlarına oldukça duyarlı olup, finansal kısıt altında olan şirketler daha az yatırım yapmakta ve dolayısıyla sınırlı büyüme performansı yakalamaktadırlar. Şirketler kesimi tasarrufları, birçok ülkede, toplam tasarrufların yaklaşık yarısını oluşturmaktadır. Türkiye’de şirket tasarruflarını artırmaya yönelik çabaları teşvik eden politikalar yatırımları ve büyümeyi hızlandırabilir. Dinamik panel veri regresyonlarından elde edilen bulgular gerek şirkete özgü gerekse de makroekonomik değişkenlerin finans-dışı şirketlerin tasarruflarını önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır. Örneğin, şirketlerin tasarruf oranlarının; karlılık, şirket büyüklüğü, Tobin’s, GSYİH büyüme oranı ve finansal derinlikle birlikte arttığı; duran varlık oranı, borçluluk oranı, kamu borcunun GSYİH’ye oranı ve Türk lirasının reel olarak değer kazanmasıyla düştüğü tahmin edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Firma karlılığı, tasarrufları ve yatırımları, Finansal kısıtlar, Dinamik panel
JEL Siniflamasi : G31; E21; D22; L11; C23

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de Finans-dışı Şirketlerin Karlılığı, Tasarrufları ve Yatırımları
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40