Yurt İçi Tasarruf-Yatırım Açığı ve Büyüme: Panel Veri Analizi

Yurt İçi Tasarruf-Yatırım Açığı ve Büyüme: Panel Veri Analizi

Başlık:

Yurt İçi Tasarruf-Yatırım Açığı ve Büyüme: Panel Veri Analizi
Domestic Savings-Investment Gap and Growth: A Cross-Country Panel Study

Sayı:

13/46

Yazar(lar):

Aytül Ganioğlu, Cihan Yalçın

Dil:

İngilizce

Tarih:

Aralık 2013

Özet:

Geleneksel neoklasik büyüme modeli, yurt içi tasarrufların büyüme için belirleyici olmadığını ileri sürmekte ve büyümeyi sağlayacak yatırımların finansmanında kullanılacak yurt içi tasarrufların dış tasarruflarla (sermaye girişleriyle) ikame edilebileceğini öngörmektedir. Ancak, söz konusu modeller, yüksek tasarruf oranlarına sahip Doğu Asya ülkelerinin büyüme oranları ile düşük tasarruf oranlarına sahip diğer yükselen ekonomilerin büyüme oranları arasındaki farkı açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu ülke grupları arasında gözlenen büyüme oranları farkının, doğrudan yurt içi tasarruf oranlarıyla olmasa dahi, ülkelerin tasarruf-yatırım açıklarıyla bir ölçüde açıklanabildiği görüşü ileri sürülmektedir. Aizenman ve diğerleri (2007) tarafından önerilen yurt içi kaynak kullanım oranları (toplulaştırılmış tasarruf-yatırım açıkları) 46 yüksek, orta ve düşük gelir düzeyine sahip ülke ve 1993-2010 dönemi için hesaplanmıştır. Yaptığımız ekonometrik tahminler, yurt içi sermaye birikiminin finansmanında yurt içi tasarrufların payındaki yükselişin (yurt içi kaynak kullanım oranlarındaki artışın) ülkelerin büyüme performansını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Söz konusu etkinin yurt içi kaynak kullanım oranının düşük olduğu ve/veya orta-düşük gelirli ülkelerde daha güçlü olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, yapılan tahminler, yurt içi kaynak kullanım oranları düşük ve bu oranları son yıllarda düşme eğiliminde olan ülkelerin yaşanan küresel finansal krizden daha çok etkilendiklerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Büyüme, Yurt içi tasarruflar, Panel veri analizi

JEL Siniflamasi:

C23; E21; O40

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yurt İçi Tasarruf-Yatırım Açığı ve Büyüme: Panel Veri Analizi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40