Model Ortalaması Yaklaşımıyla Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi ve Döviz Kuru Geçişkenliği İlişkisi

Model Ortalaması Yaklaşımıyla Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi ve Döviz Kuru Geçişkenliği İlişkisi

Başlık:

Model Ortalaması Yaklaşımıyla Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi ve Döviz Kuru Geçişkenliği İlişkisi
The Relationship between Inflation Targeting and Exchange Rate Pass-Through in Turkey with a Model Averaging Approach

Sayı:

14/16

Yazar(lar):

Ferhat Arslaner, Doğan Karaman, Nuran Arslaner, Süleyman Hilmi Kal

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mayıs 2014

Özet:

Türkiye, gelişmekte olan bir ekonomi olarak, enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişki açısından benzersiz bir tecrübe yaşamıştır. Döviz kuru dalgalanmaları gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelerdekinin aksine enflasyon başta olmak üzere birçok makroekonomik değişkeni farklı kanallarla, farklı ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, çalışmanın ilgi alanını, enflasyon hedeflemesi rejiminin başarısında önemli bir role sahip olan döviz kuru geçişkenliği (DKG) oluşturmaktadır. Döviz kuru dalgalanmalarının üretici ve tüketici fiyatlarına geçişkenliği dört yöntem kullanılarak sayısal olarak incelenmektedir. Bunlar; bağıntı katsayıları, tek denklemli regresyonlar, vektör ardışık bağlanımı (VAR) ve Markov rejim değişimi metodu olup, analizler 1986-2013 dönemine ait aylık verileri kapsamaktadır. Tahmin sonuçlarına göre, Türkiye'ye ait DKG katsayıları diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi yüksek olup, geçişkenlik sürecinin kısa sürede tamamlandığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, Türkiye'de DKG’nin daha yüksek olduğu fakat gelişmekte olan ülkelere benzer şekilde ilave DKG kanalları olduğu ortaya çıkmaktadır. Üretici fiyat endeksi bazlı enflasyon için DKG'nin, tüketici fiyat endeksi bazlı geçişkenlikten daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda veri sıklığı düştükçe DKG derecesinin arttığı gözlemlenmiştir. Fiyatlama davranışında da bir asimetri belirlenmiştir. Döviz kurları artışının fiyatlara pozitif yönde yansıdığı fakat döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansıtılmadığı görülmüştür. Yüksek geçişkenlik derecesinin ise, geçmiş döviz krizleri ve bunun üretici davranışlarında yarattığı dönüşüm ile ekonominin yüksek seviyedeki dışa açıklığına bağlı olduğu sonucu çıkarılmıştır. Sayılan etkenlerin ekonomik birimlerin endeksleme davranışı için gerekli zemini hazırladığı düşünülmektedir. Bahsedilen etkenler kur-fiyat ilişkisinin temel belirleyicileri olmakla birlikte, kur değişimlerindeki oynaklık ve kalıcılık unsurlarının da bu ilişkinin kısa dönem dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebildiği bulgulanmıştır. Sonuçlar, kurların yurtiçi fiyatlara yansıma derecesinin kurdaki hareketlerin niteliğine bağlı olarak düşebilse de, uzun dönem fiyat istikrarını sağlamak için kur fiyat ilişkisini belirleyen temel etkenlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bir diğer önemli nokta ise verilen tarihlerden bağımsız olarak, incelenen değişkenlerde hangi dönemlerde gerçekten bir değişim yaşandığı Markov rejim değişim regresyon yöntemi ile araştırılmış olmasıdır.

Anahtar Kelimeler:

Para Politikası, Enflasyon Hedeflemesi, Döviz Kuru Geçişkenliği, Vektör Ardışık Bağlanımı, Markov Rejim Değişim Modeli

JEL Siniflamasi:

C22; C87; E30; E31; E59

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Model Ortalaması Yaklaşımıyla Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesi ve Döviz Kuru Geçişkenliği İlişkisi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40