Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türk Bankacılık Sektörünün Yapısı

Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türk Bankacılık Sektörünün Yapısı

Başlık:

Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türk Bankacılık Sektörünün Yapısı

Sayı:

14/29

Yazar(lar):

Aytül Ganioğlu, Vuslat Us

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ağustos 2014

Özet:

Bu çalışmada, 2002Ç4-2013Ç3 dönemine ilişkin banka bazında veri ve rassal etkiler modeli kullanılarak, küresel krizin Türk bankacılık sektörünün yapısı üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bağımlı değişken olarak sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite, kârlılık, bilanço ve gelir-gider yapısına ilişkin finansal rasyolar kullanılırken; bağımsız değişkenler olarak takipteki krediler, personel giderleri ve banka büyüklüğüne ilişkin bankaya özgü kontrol değişkenlerinin yanı sıra banka yaşı, bankanın borsada listelenişi ve banka sahipliğine yönelik kukla değişkenler yer almaktadır. Para politikası ve makroekonomik koşulların banka yapısı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla ise büyüme, enflasyon, politika faizi, döviz kuru ve zorunlu karşılıklar diğer belirleyiciler olarak çalışmaya dâhil edilmiştir. Tahmin sonuçları, Türk bankacılık sektörünün yapısının küresel kriz sonrasında değiştiğine işaret etmektedir. Söz konusu bulgunun, para politikası ve değişen makroekonomik koşulların kriz sonrasındaki dönemde artan önemine bağlı olduğu düşünülmektedir. Buna ek olarak, küresel kriz öncesinde istatiksel olarak anlamlı bulunan bankaya özgü belirleyicilerin, kriz sonrası dönemdeki etkilerinin daha da arttığı görülmektedir. Sonuçların geliştirilmesine yönelik olarak, gelecek dönemde yapılacak çalışmalarda bankaların küresel krize bağlı olarak değişen yapısının belirlenmesinde banka sahipliğinin üzerinde durulması ve bu çerçevede bankaların küresel krize asimetrik tepki verip vermediğinin araştırılması önerilmektedir. Buna ek olarak, ileriki dönemde yapılacak çalışmalarda bankacılık sektörünün değişen yapısının bireysel düzeyde ele alınması ve öne çıkan unsurlar olarak kârlılık ve kredi konularının daha detaylı olarak incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Küresel Kriz, Türk bankacılık sektörü, Rassal etkiler modeli, Para Politikası, Sahiplik, Kârlılık

JEL Sınıflaması:

C23; E44; E52; G01; G21

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Küresel Kriz Öncesi ve Sonrasında Türk Bankacılık Sektörünün Yapısı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40