Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

30.6.1987 Tarih ve 87/11921 Sayılı Kararnameye İlişkin Tebliğ

Sıra No: 91/1

(19 Şubat 1991 tarih ve 20791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

 

 

            Amaç

 

            Madde 1- Bu Tebliğin amacı bankaların, mevduat ve kredilere uygulayacakları faiz oranlarına ilişkin esas ve şartları belirlemektir.

 

Faiz Oranları

 

            Madde 2- Bankalarca, resmi mevduat hariç mevduata ve kredilere uygulanacak sabit veya değişken azami faiz oranları serbestçe belirlenir.

 

            Değişken faiz oranı, 1 yıldan uzun vadeli mevduatlar için uygulanabilir. Devlet İstatistik Enstitüsü'nce açıklanan Toptan Eşya Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksine bankalarca belirlenecek fark faizin (spread) eklenmesi suretiyle bulunacak değişken faiz oranı hariç, değişken faiz hesaplama yöntemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygun görüşü alınmak suretiyle bankalarca belirlenir ve bu yöntem, müşteriye verilecek hesap cüzdanında veya müşteri ile yapılacak sözleşmede açıkça belirtilir. (1)

 

            Türk Lirası olarak açılan mevduat hesapları için dövize endeksli faiz oranı belirlenemez. (1)

 

            Bankalar azami mevduat faiz oranlarını ilan tarihinden önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bildirmek suretiyle değiştirebilirler. (2)

 

Resmi Kuruluşlar Mevduatı

 

            Madde 3- Bankalarca, resmi kuruluşlar mevduatına yıllık azami %10 faiz oranı uygulanır.

 

Bildirme

 

            Madde 4- Bankalar, kredi ve mevduat faiz oranlarına ilişkin bilgileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezince tespit edilecek süre ve esaslar çerçevesinde Banka'ya gönderirler.

 

Tebliğ İle İlgili Genelgeler

 

Madde 5- Bu Tebliğin uygulamasına ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca bankalara gönderilen genelgeler Tebliğ hükmündedir.

 

            Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

 

            Madde 6- 30.6.1987 tarih ve 87/11921 sayılı Kararnameye ilişkin 7, 8 ve 9 No.lu Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Geçici Madde- Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce Değişken Faizli Mevduat uygulamasına ilişkin esaslara göre açılmış mevduat hesapları vadeleri sonuna kadar ilgili tebliğ hükümlerine tabidir. (1)

 

            Yürürlük

 

            Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

(1) 16.1.1999 tarih ve 23585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 99/1 sıra No.lu Tebliğimizle

     16.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere değişik şeklidir.

(2) 27.1.1994 tarih ve 21831 sayılı Resmi Gazete'de yamımlanan 94/1 sıra No.lu Tebliğimizle

     27.1.1994 tarihinden geçerli olmak üzere değişik şeklidir.