İdare Merkezi

Paylaş
Yazdır
ARAŞTIRMA VE PARA POLİTİKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarının incelenmesi ve uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmak,
 • Para politikasının iletişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak,
 • Enflasyon Raporunu ve Para Politikası Kurulunca talep edilen diğer raporları hazırlamak,
 • Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde para politikası karar alma sürecine katkıda bulunmak, bu doğrultuda kamuoyuyla paylaşmak amacıyla orta vadeli enflasyon tahminlerini üretmek ve gerekli modelleme çalışmalarını yürütmek,
 • Enflasyona ilişkin verileri analiz etmek ve ilgili dönemsel analizler ışığında kısa dönem enflasyon tahminlerini üretmek,
 • Fiyatlama davranışı, enflasyonun belirleyicileri ve enflasyon beklentileri üzerine analiz ve araştırmalar yapmak,
 • Ay içi fiyat gelişmelerini takip etmek, bu kapsamda ihtiyaç duyulan fiyatların derlenmesini sağlamak,
 • Temel makroekonomik değişkenlere ilişkin kısa vadeli tahmin modelleri geliştirmek, bu modelleri değişen koşullara göre yenilemek ve söz konusu değişkenlerin kısa vadede izleyecekleri yol hakkında öngörüde bulunmak,
 • Temel makroekonomik değişkenlere ilişkin eş anlı ve öncü göstergeler geliştirmek, bu göstergeleri izlemek ve değerlendirmek,
 • İktisadi faaliyete ilişkin verileri analiz etmek ve ilgili dönemsel analizler ışığında kısa ve orta dönem tahminleri üretmek,
 • İktisadi büyümenin belirleyicileri üzerine analiz ve araştırmalar yapmak,
 • İşgücü piyasası, ödemeler dengesi ve maliye politikasına ilişkin verileri analiz etmek, ilgili dönemsel analizler ışığında kısa ve orta dönem tahminler üretmek ve bu konularda araştırmalar yapmak,
 • Dünya ekonomilerindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini incelemek üzere gerekli veri takibi, analiz ve tahmin çalışmalarında bulunmak,
 • Bankalar, şirketler ve hanehalkı kesimi davranışlarının konjonktürel yansımaları ve parasal aktarıma etkilerini analiz etmek ve araştırmak,
 • Para politikası aktarımına etkileri dâhilinde finansal piyasalar ve parasal büyüklüklere ilişkin analiz ve araştırmalar yapmak,
 • TCMB Ekonomi Notları serisi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Gerektiğinde İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan anketlere geliştirme ve sonuçları değerlendirme aşamalarında katkı vermek,
 • Para Politikası Kurulu toplantılarının sekretaryasını yürütmek,
 • Para politikası karar alma sürecine dair Banka içinde eş güdümü sağlamak,
 • Kalkınma planları ve yıllık programlar ile yıllık bütçelerde yer alan ve Bankayı ilgilendiren konu ve tedbirlerle ilgili çalışmaları yapmak, bu konulardaki çalışmalara ilgili birimlerle eş güdüm sağlayarak katılmak, gerektiğinde diğer kurumlarca üretilen raporlara görüş oluşturmak ve Banka önerilerini hazırlamak,

ile görevlidir.

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde bir Müdürlük faaliyet göstermektedir:

Para Politikası Destek Hizmetleri Müdürlüğü

BANKACILIK VE FİNANSAL KURULUŞLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi amacına yönelik olarak finansal sistemde faaliyet gösteren kuruluşları ve finansal piyasalarla ilgili gelişmeleri izlemek, riskleri değerlendirmek, araştırma ve incelemeler yapmak, gerektiğinde ilgili mercilere görüş vermek,
 • Finansal İstikrar Raporunu hazırlamak,
 • Makro  risklerin  azaltılarak  finansal  istikrarın  sürdürülmesi  amacıyla  Bankaca alınabilecek makro ihtiyati önlemler konusunda çalışmalar, analizler yapmak, bu çerçevede zorunlu karşılıklara ve gerektiğinde umumi disponibiliteye ilişkin esas ve şartları belirlemek ve uygulamayla ilgili işleri yürütmek,
 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesi ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile faiz oranları ve diğer menfaatlere ilişkin olarak Bankamıza verilen görevleri yürütmek,
 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 60/7 maddesi ve 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4/I/ı ve 40/III/b maddelerinde belirtilen mevduat ve katılım fonlarının vade ve türleri ile ilgili görevleri yerine getirmek,
 • 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26/3 maddesi gereğince, kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faizi oranlarını belirlemek,
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/B Maddesi 12. fıkrası ve 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 51/2 maddesi gereğince, değişken faizli konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde kullanılabilecek referans faizleri ve endeksleri belirlemeye yönelik çalışmaları yapmak,
 • Finansal İstikrar Komitesi çalışmalarında Banka açısından eş güdümü sağlamak, Komite gündeminde yer alan konularda çalışmalar, analizler yapmak ve Banka üst yönetimine sunmak,
 • Finansal   piyasalarda   güven   ve   istikrarın   temini   amacıyla,   Hazine   Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili  diğer  kuruluşlar  ile  Banka  arasında  iş  birliği  çerçevesinde  yapılacak  çalışmaları belirlemek,  adı  geçen  kurumlarla  bilgi  ve  belge  paylaşımını  eş  güdüm  içinde  yürütmek, Finansal Sektör Komisyonu çalışmalarına katkı sağlamak ve Banka içinde eş güdümü gerçekleştirmek,
 • Finansal sistemde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması hallerinde, sorunların çözümüne yönelik görüş bildirmek,
 • Para Politikası Kuruluna finansal sektör gelişmelerine ilişkin bilgi sunmak, Kurulca istenen çalışma ve analizleri yürütmek,
 • Uluslararası finansal platformlarda Bankanın temsil ve etki düzeyini artırıcı çalışmalar yapmak,
 • Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarca ve diğer ülkelerce yapılan çalışmaları ve düzenlemeleri izlemek, değerlendirmek ve bu çalışma sonuçlarına göre görüş ve öneriler hazırlamak,
 • Bankalar   ve   diğer   finansal   kuruluşlara   ilişkin   her   türlü   düzenleme   konusunda gerektiğinde yetkili mercilere görüş vermek,
 • Döviz üzerinden düzenlenmiş senetlerin reeskonta kabulü suretiyle Bankaca kullandırılan ihracat reeskont kredileri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Bankanın orta ve uzun vadeli dış kredi anlaşmalarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Türk parası kıymetini koruma hakkındaki mevzuat ile vadeli döviz alım satımı, zorunlu döviz devirleri, ihracat, ithalat, görünmeyen işlemler ve sermaye hareketleri konularında Bankaya verilen görevleri yerine getirmek,
 • İhracatı teşvik mevzuatı hükümlerini uygulamak,

ile görevlidir.

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü beş Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir: 

Makro Finansal Analiz Müdürlüğü

Finansal İstikrar Müdürlüğü

Finansal Araçlar ve Düzenlemeler Müdürlüğü

Uluslararası Kuruluşlar ve Düzenlemeler Müdürlüğü

Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü

BAŞ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Banka hizmetlerinin yürütülmesinde diğer birimlere gerekli hukuki yardımı yapmak, Başkanlık Makamının havalesi ile Bankaya ilişkin her türlü hukuki sorunla ilgili görüş bildirmek,
 • Bankaya ilişkin her türlü hukuki uyuşmazlığın ilgili mercilerde çözümlenmesinde Bankayı temsil etmek ve gerekli tüm işlemleri yaparak sonuçlandırmak,
 • Başkanlık Makamının onayı veya havalesi ile, Bankaya ilişkin mevzuatın ve hukuki belgelerin hazırlanma çalışmalarına katılmak ve görüş bildirmek,
 • Başkanlık Makamının bilgi ve onayı ile hukuk ve yargı uygulamalarının izlenmesi ve gerekli eğitimin sağlanması için yurt içindeki ve yurt dışındaki yargı mercileri, bankalar ve üniversiteler ile benzeri bilimsel kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, mesleki toplantılar düzenlemek ve bunlar tarafından düzenlenen seminer, kurs ve toplantılara katılımı sağlamak,

ile görevlidir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Bankada bilişim teknolojileri ile ilgili stratejileri oluşturmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, bilişim personelinin güncel bilgileri edinmesini sağlamak, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek, yıllık ayrıntılı çalışma planları hazırlamak, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarını yürütmek, sonuçlandırmak ve izlemek,
 • Banka bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun donanım, yazılım ve diğer unsurların seçimini yapmak, sistemlerde verimliliğin artırılması yönünde araştırmalar yapmak, uygulamaya sunmak,
 • Bilişim sistemlerinin hazırlanması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirlemek, duyurmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Yedek işletim merkezleri kurmak suretiyle sistemler üzerinden sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak,
 • Şubelerde bulunan bilişim gruplarının teknik çalışmalar yönünden eş güdümünü sağlamak, işletim, bakım ve destek çalışmalarını yönlendirmek, projelere dahil etmek,
 • Bilgi ve bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapmak, bilişim sistemleri üzerinde güvenlik katmanları oluşturmak ve güvenlik politikaları geliştirmek suretiyle Banka bilişim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde yer alan bilgilerin güvenliğini sağlamak,
 • Bilişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları yapmak, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri almak, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyerek bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
 • Bankada gereksinim duyulan ve planlanan bilişim sistemlerini geliştirmek, kullanma kılavuzları ile birlikte çalışır durumda birimlerin hizmetine sunmak, kullanıcıların eğitimi konusunda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapmak,
 • Bilişim  sistemlerinin  işletimi,  çeşitli   geliştirimler  ve   yeni   yatırımlar   konusunda bütçeleme yapmak, Lojistik Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde çeşitli alımları ve yatırım programlarını gerçekleştirmek, mevcut bilişim sistemlerinin işletimine yönelik fatura takibi ve ödeme işlemlerinin aksamadan yapılmasını sağlamak,
 • e-Kurum, e-Devlet, e-Ülke, ve e-Avrupa gibi yaklaşımlar çerçevesinde gerekli durumlarda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde teknoloji destekli ve vatandaş odaklı bilişim sistemlerinin kurulmasını sağlamak,
 • Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü; altı Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir :

Araştırma, Planlama ve Proje Yönetimi Müdürlüğü

Bilişim Teknolojileri Altyapı Müdürlüğü

Analitik Bilişim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü

Kurumsal Bilişim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü

Bilişim Hizmetleri Müdürlüğü

Bilişim Güvenliği ve Kalite Yönetimi Müdürlüğü

DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Bankanın birimlerinin, şubelerinin ve temsilciliklerinin bütün işlemlerini, faaliyetini ve bunlarla ilgili süreçleri denetlemek,
 • Yıllık denetim planlarını yapmak, onaya sunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,
 • Bankada yapılan her türlü işin ve işlemin; 1211 sayılı Kanuna, Banka Esas Mukavelesine, diğer ilgili mevzuata, talimatlara ve emirlere uygun yapıldığı konusunda makul güvence oluşturmak,
 • Bankanın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek Bankanın amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,
 • Bankanın faaliyet performansını iyileştirmek ve Banka yönetimine Bankaya değer katma amacı güden bağımsız ve nesnel bir güvence vermek, danışmanlık yapmak,
 • Bankanın sahip olduğu ve kullandığı bütün yazılımların, donanımların ve bilişim teknolojilerinin yeterliliği, etkinliği, bütünlüğü, verimli bir şekilde kullanıldığı, izinsiz erişimlere karşı güvenilirliği, amaçlara ulaşmak için uygunluğu; bilişim sistemlerinde yer alan bütün kayıtların ve bilginin gizliliği ve bunlara erişimlerin kontrol altında tutulduğu hususlarında makul güvence sağlamak,
 • Denetimler sırasında karşılaşılan ve inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları ve gelişmeleri Başkanın bilgisine sunmak,
 • 1211 sayılı Kanun ile Banka Esas Mukavelesine, diğer kanunlara, yönetmeliklere, kararlara, tebliğlere, talimatlara ve emirlere göre inceleme ve araştırmalarda bulunmak, gerektiğinde soruşturma yapmak,
 • 1211 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ile Bankaya verilen görev ve yetkiler kapsamında, ilgili birimlerin görüşleri ve önerileri dikkate alınarak hazırlanacak yıllık denetim planı çerçevesinde veya birimlerce ihtiyaç gösterilen zamanlarda, Başkanın onayıyla ilgili kurumlar ve kuruluşlar nezdinde denetim ve gerektiğinde bu kuruluşlar hakkında Bankada mevcut bilgiler ve belgeler üzerinde inceleme yapmak,
 • Bankanın nakit para ve diğer varlıklarının yeterli derecede korunup korunmadığını denetlemek,
 • Denetimlerin sonuçları hakkında Yönetim Komitesine, Banka Meclisine ve Denetleme Kuruluna altı ayda bir bilgi sunmak,
 • Başkan tarafından verilecek denetimle ilgili diğer görevleri yapmak,

ile görevlidir.

EMİSYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Ulusal paranın basımı ve dolaşımını düzenlemek,
 • Banknotları dolaşıma çıkarmak ve gerekli görüldüğü zaman yeni emisyonlarla değiştirmek, banknotların baskı programını düzenlemek ve kıymet üretiminin kesintisiz ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü ile eş güdüm sağlamak,
 • Kıymetlerin muhafaza, nakil, iptal ve yok etme işlemlerine ilişkin esasları belirlemek,
 • Banknot işleme sistemlerinin çalışma şartlarını belirlemek,
 • Bankaca alım-satımı yapılan efektiflerden yeni dolaşıma çıkarılan ve dolaşımdan çekilenler hakkında şubelere, bankalara ve ilgili kuruluşlara gerekli duyuruları yapmak,
 • Banknot, madeni para ile sikke veya külçe halinde altınların muhafaza ve nakil işlemlerini yürütmek,
 • Dolaşımdan kaldırılan banknotlar ile eskimiş, yıpranmış ve fiziki parça kaybına uğramış banknotların dolaşımdan çekilmesi ile sayım, ayırım, iptal ve yok etme işlemlerini yürütmek,
 • Banknot, madeni para, altın, devlet iç borçlanma senetleri, hisse senedi, tahvil ve sair kıymetli kağıtlarla, tarihi değeri bulunan doküman ve eşyaların sergilenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Devlet iç borçlanma senetlerinin basımından yok edilmesine kadar bütün mali servis işlemlerini yapmak ve Haznedarlık işlemlerini yerine getirmek,
 • Banka hisse senetleri ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Tek Hazine Hesabı Sistemi ve vergi tahsilatı işlemleri ile Bankaca ödenen komisyon ve masrafları izlemek, bankalarla yapılacak yurt içi dahili muhabirlik anlaşmalarını düzenlemek,

ile görevlidir.

Emisyon Genel Müdürlüğü üç Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:

Emisyon Müdürlüğü

Banknot Hareketleri Müdürlüğü

Hazine ve Mali Servis İşlemleri Müdürlüğü

İLETİŞİM VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Banka politikalarının ve uygulamalarının kamuoyuna duyurulmasını, tanıtılmasını ve kamuoyunda doğru algılanmasını sağlamak,
 • Bankanın, uluslararası kuruluşlar, yabancı merkez bankaları ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini yürütmek, yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla Bankayı yurt dışında temsil etmek,
 • Dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile yeni oluşumları izlemek, analiz etmek, öngörülerde bulunmak,
 • Bankanın, medya, yerli ve yabancı yatırımcılar ve analistler ile ilişkilerini yürütmek, Banka ve ülke ile ilgili haber ve raporları izlemek ve analiz etmek,
 • Banka tarafından düzenlenmesi öngörülen konferans, seminer, çalıştay ve benzeri organizasyonları gerçekleştirmek,
 • Bankanın Genel Kurul, Banka Meclisi ve Yönetim Komitesi toplantılarına ilişkin destek hizmetlerini yerine getirmek,
 • Bankanın iç ve dış haberleşme ile dokümantasyon işlerini yerine getirmek,
 • Bankanın arşivini yönetmek,
 • Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidir.

İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü altı Müdürlük ve Yurt Dışı Temsilcilikler halinde faaliyet göstermektedir:

Avrupa Birliği ve İkili Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü 

Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu Hizmetleri Müdürlüğü

Haberleşme ve Kütüphane Müdürlüğü

Kamuoyu ile İlişkiler Müdürlüğü

Uluslararası Ekonomik Analiz Müdürlüğü 

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Bankanın insan kaynakları politikasını belirlemek ve insan kaynağını en etkin şekilde kullanmak amacıyla üst yönetime önerilerde bulunmak,
 • Bankanın personel ihtiyacını belirleyerek karşılamak, kariyer yönetimi kapsamında personelin örgüt içinde niteliklerine uygun işlerde çalışmasını sağlamak,
 • Bankaya verilen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla iş analizi çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda örgüt yapısında gerekli düzenlemeleri hazırlamak,
 • Personele verilen ücret ve sosyal olanakların değişen koşullara uygun hale getirilebilmesi için öneriler geliştirmek,
 • Personelin atama, özlük ve emeklilik işlerini yürütmek, İdare Merkezi personelinin maaş ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılması ile sosyal güvenlik kesintileri yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Personelin değerlendirilmesi, personele verilecek ödül ve uygulanacak disiplin cezaları ile ilgili işlemleri yapmak,
 • İnsan kaynakları uygulamaları, özlük hakları, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı hakkında personeli bilgilendirmek, gerektiğinde ilgili birim ve mercilere teknik görüş vermek,
 • Banka personelinin eğitim ihtiyacını belirlemek,
 • Bankanın genel amaç ve politikasına, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelere uygun, etkili bir eğitim sistemi kurmak, bu konuda araştırma yapmak, eğitim plan ve programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
 • Kurum aidiyetinin güçlendirilmesi için çalışanlar arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 • Bankanın kültür, sanat, çevre ve sosyal etkinliklerini planlamak, organize etmek ve personelin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,

ile görevlidir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü dört Müdürlükten oluşur:

Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Planlama Müdürlüğü

Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Müdürlüğü

Personel Yönetimi Müdürlüğü

İSTANBUL MERKEZ BANKACILIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ
 • Merkez Bankacılığı ve kamu politikaları alanında yenilikçi fikirleri araştırmak, incelemek ve bu alanda literatüre katkı yapmak,
 • Öncelikli olarak Merkez Bankalarının ihtiyaç duyduğu alanlarda olmak üzere uluslararası eğitim, araştırma, teknik destek ve danışmanlık faaliyetleri düzenlemek, Banka içinde bu faaliyetlerin koordinasyonunda aktif görev alarak ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Kültürel, tarihi ve ekonomik olarak yakın ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerin Merkez Bankaları veya ilgili uluslararası finansal kuruluşlar ile ortaklaşa düzenlenecek eğitim, araştırma, teknik destek ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Diğer ülkelerin Merkez Bankaları veya ilgili uluslararası finansal kuruluşlar ile iş birliği yaparak Merkez Bankalarında insan kaynağının yetiştirilmesine ve gelişimine katkıda bulunacak ortak etkinlikler icra etmek, düzenlenecek etkinliklerin stratejisini belirlemek ve planlamasını yapmak,
 • Hem bölgesel hem de küresel ölçekte ekonomik ve finansal istikrarı yakından takip etmek ve gelişimine destek verecek nitelikli araştırmalar yapmak, bu alanda bölgesel iş birliğinin ve teknik kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
 • Diğer Merkez Bankalarının ekonomistleri, akademisyenler ve alanında uzman araştırmacılar ile ortak çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek suretiyle Bankanın bilgi birikimine, iletişimine ve ikili iş birliğine katkıda bulunmak,
 • Ekonomik ve finansal araştırmalar yapmak suretiyle küresel ölçekte Bankanın teknik kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak, yapılan araştırma projelerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tartışılmasını ve yayımlanmasını sağlamak,
 • Ekonomi ve finans alanlarında ihtiyaca uygun yöntemler bulmak, modeller geliştirmek, yapısal ekonomik sorunları araştırmak ve bu amaçla gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Yapılan araştırmaları, analizleri ve değerlendirmeleri Başkanlığa, ilgili birimlere veya Başkanlıkça uygun görülecek kişi ve kuruluşlara sunmak,
 • İktisadi eğilimin ve finansal piyasa gelişmelerinin daha yakından takip edilebilmesi amacıyla bilgi derlemek ve Bankanın diğer birimlerince yürütülen bilgi derleme çalışmalarına destek olmak, bu bilgilerin para politikası karar alma sürecinde kullanılmasına imkân sağlamak,
 • Yurt içinde kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönelik ekonomik ve finansal alanlarda eğitim programları düzenlemek,
 • Birimin görevleri çerçevesinde gerektiği durumlarda üniversiteler, enstitüler ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak ve programlar düzenlemek,
 • Birime verilen görevlerle ilgili toplantı, konferans, çalıştay, panel, seminer ve benzeri programları organize etmek ve yürütmek, diğer ülke Merkez Bankaları ile ulusal ve uluslararası kuruluşların birimin görevleri ile ilgili konulardaki program ve toplantılarına Banka adına katılmak ve bu amaçla gerektiğinde Bankadaki ilgili diğer birimlerle eş güdüm içinde çalışmak​,

ile görevlidir.


İstanbul Merkez Bankacılığı Araştırma ve Eğitim Merkezi; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer çalışanlardan oluşur.

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Ekonomi ile ilgili gerekli verileri toplamak, bu verilerin derlenmesi ve hazırlanması ile ilgili araştırma ve planlama çalışmaları yapıp, istatistikler üreterek, Başkanlığın, ilgili diğer birimlerin veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer kişi ve kuruluşların kullanımına önceden belirlenen bir takvim çerçevesinde sunmak,
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Resmi İstatistik Programı çerçevesindeki çalışmaları yürütmek,
 • Üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak yönünde gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bankanın diğer birimleri ile iş birliği içinde, veri bankası kurmak, veri tabanı uygulamaları geliştirmek ve veri tabanını güncellemek,
 • Parasal ve finansal istatistikler ile ilgili tabloları hazırlamak,
 • Ödemeler dengesi istatistikleri ile uluslararası yatırım pozisyonu ve ilgili diğer tabloları hazırlamak,
 • Para-kredi politikalarının reel sektördeki mikro ve makro düzeydeki etkilerini izlemek amacıyla reel sektörde faaliyet gösteren firmaların finansal tablolarını değerlendirmek, bunları uluslararası sektör sınıflandırmasına göre birleştirip, sektöreldeğerlendirme raporları hazırlamak,
 • Ekonomideki gelişmeleri değerlendirmeye yönelik çeşitli anket çalışmalarını hazırlamak ve yürütmek,

ile görevlidir.

İstatistik Genel Müdürlüğü dört Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:

Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü

Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

Reel Sektör Verileri Müdürlüğü

Veri Yönetim Müdürlüğü

İŞÇİ DÖVİZLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar adına açılmış Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarıyla ilgili işlemleri yapmak ile görevlidir.

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni hesap açılmasına son verilmiştir.

İşçi Dövizleri Genel Müdürlüğü iki Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:

İşçi Dövizleri Müdürlüğü

İzleme ve İletişim Müdürlüğü

LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Bankanın ihtiyacı için taşınmaz satın alınması, satılması, kiralanması, inşaat, restorasyon, tadilat, tesisat, tevsii, bakım ve onarım ile sigorta işlerini yürütmek,
 • Bankaya ait bina ve tesislerin mekanik, tesisat, elektrik ve elektronik sistemlerini yapmak veya yaptırmak ve bu sistemleri işletmek,
 • Bankanın gayrımenkul ve demirbaşlarının kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,
 • Banka ihtiyacı için gerekli demirbaş eşya, kırtasiye, matbua ve her türlü malzemeyi temin etmek, depolamak ve dağıtım işlerini yürütmek,
 • Banka demirbaşlarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, sigortalamak, imha ve ihraç işlemlerini yürütmek,
 • Bankanın araç ve ulaşım hizmetleri ile konusuna giren diğer destek hizmetlerini yürütmek,
 • İdare Merkezi ve Ankara Şubesi personeli için yemek hazırlatmak, yemek yardımı ile ilgili olarak şubelerce yürütülen işleri takip ve koordine etmek,
 • Sosyal tesis ile eğitim, seminer ve dinlenme sitesini yönetmek, işletmek, buralardan yararlanacak Banka personelini ve emeklileri tespit etmek,
 • Personele konut ve misafirhanelerin tahsis edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Bankanın sağlık politikalarının planlanmasını ve yerine getirilmesini sağlamak, bu politikalar çerçevesinde personele ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine sağlanacak sosyal yardım ve sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 • Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü hariç İdare Merkezinin koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek, Banka genelinde bu hizmetleri takip etmek ve denetlemek,
 • Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü hariç İdare Merkezinin afet, acil durum ve topyekûn savunma sivil hizmetlerini yürütmek, Banka genelinde bu hizmetleri takip etmek ve denetlemek,

ile görevlidir.

Lojistik Destek Hizmetleri sekiz Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:

Alım Satım ve İhale İşleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Güvenlik Müdürlüğü

Malzeme Müdürlüğü

İnşaat ve Emlak İşleri Müdürlüğü

Teknik İşletim Müdürlüğü

Sosyal İşler Müdürlüğü

Sivil Savunma ve Seferberlik Müdürlüğü

MUHASEBE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Bankanın Hesap Planını hazırlamak, günün koşullarına uyarlamak ve uygulamak,
 • Bankanın bilançosunu, gelir tablosunu, envanter cetvellerini ve diğer vaziyetlerini hazırlamak,
 • Muhasebe ve finansal raporlama konularında uluslararası uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bankanın stratejik planıyla ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Çok yıllı bütçeleme kapsamında üç yıllık bütçe ile ilk bütçe yılını takip eden iki yılın bütçe planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Bankanın aktiviteye dayalı maliyet muhasebesi işlemlerini yürütmek,
 • İdare Merkezi işlemleri ve hesapları ile ilgili, mevzuat gereği tutulması zorunlu olan defterleri tutmak ve muhafaza etmek,
 • Bankanın muhasebe sisteminin düzenli bir şekilde işlemesi ve geliştirilmesi için gereken tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak,
 • Kanun ve kararnamelerle kurulan fonlarla ilgili raporları hazırlamak,
 • SAOS sisteminde, Türk Lirası ve Kambiyo Merkez hesaplarının takip ve kontrolü işlemlerini yürütmek,
 • İdare Merkezinin mal ve hizmet alımları ve satımları ile personelin maaş ve ücret dışındaki özlük haklarına ilişkin ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İdare Merkezinin mevzuattan doğan vergi, resim, harç vb. yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • İdare Merkezince gerçekleştirilen kambiyo işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak, takibini ve kontrolünü yapmak,
 • Görev alanına giren konularda şubelere ve bankalara gerekli talimatları vermek,

ile görevlidir.

Muhasebe Genel Müdürlüğü dört Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:

Muhasebe Müdürlüğü

Kambiyo Muhasebesi Müdürlüğü

Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü

Bütçe ve Plan Müdürlüğü

ÖDEME SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Finansal piyasa altyapılarının kesintisiz bir şekilde işlemesini sağlamak,
 • Ödeme   sistemleri   alanındaki   ulusal,   bölgesel   ve   küresel   düzeydeki   gelişmeleri, çalışmaları ve düzenlemeleri takip etmek, değerlendirmek, bu konuda uluslararası çalışmalara katkı sağlamak, Banka ve Banka dışı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ile ödeme araç ve yöntemlerine yönelik politikalar üretmek,
 • Banka ödeme sistemlerini kurmak, etkin ve verimli bir şekilde işletmek ve bu sistemlerin belirlenen politikalar çerçevesinde geliştirilmesini sağlamak,
 • Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin gözetimine ilişkin hedef, politika, kapsam, araç ve yöntemlerini belirlemek, gözetim faaliyetlerini yürütmek,
 • Banka ve Banka dışı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine yönelik olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve Bankanın üye olduğu ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yürütülecek çalışmaların eş güdümünü sağlamak,
 • Bankaya verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri konusunda Bankanın ilgili diğer birimleri ile eş güdüm sağlamak suretiyle düzenlemeler yapmak; diğer yetkili kurumlarca yapılacak düzenlemelere katkı sağlamak,
 • Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri alanındaki mevzuatın Avrupa Birliği müktesebatına uyumu çalışmalarını yürütmek,
 • Türkiye’de faaliyet gösterecek ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin faaliyet izinleri ve gerek görülmesi halinde alınacak tedbirler ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının faaliyet izni konularında Bankaya verilen görevlerle ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ile ödeme araç ve yöntemlerine ilişkin verileri takip ederek değerlendirmek ve Banka yetkili organlarınca alınacak kararlarda kullanılması amacıyla raporlamak,
 • SWIFT katılımcısı olarak Bankanın yapacağı işlemleri gerçekleştirmek,
 • Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde, Banka nezdinde tutulacak varlıkların takibi ve bildirimi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
 • Çeke ilişkin mevzuat ile Bankaya verilen görevler kapsamında çeklerin baskı şekline dair esaslar ile karşılıksız çıkan çeklerde muhatap bankanın sorumlu olduğu miktarın belirlenmesi için öneride bulunmak,
 • Çeke ilişkin mevzuat değişikliği çalışmalarında Bankayı temsil etmek ve Banka içi koordinasyonu sağlamak,
 • Bankalararası Takas Odaları Merkezinin işletimine ilişkin Bankaya verilen görevleri yerine getirmek,
 • Bankanın Türk lirası mevduat hesaplarından yapılacak nakden ve hesaben ödemelere, Türk lirası mevduat, havale ve senet tahsili işlemlerinin yapılmasına, Bankaca yapılacak Türk lirası bankacılık işlemlerinde uygulanacak faiz, komisyon, ücret ve masraflara ilişkin esasların belirlenmesi için çalışmaları yürütmek,
 • Tarifeler Yönetmeliği'nde Türk lirası mevduat hesaplarına ilişkin yapılacak değişiklikler sırasında diğer birimlerin görev alanına giren konulara ilişkin alınan talepleri de eş güdüm içinde sonuçlandırmak, bu değişiklikler dışında kalan ve birimler tarafından ayrıca Tarifeler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin bildirilmesini müteakip anılan Yönetmeliğe işlemek,
 • Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS), İnternet Bankacılığı Sistemi (İBS) ve bunlarla bağlantılı sistemlere ilişkin olarak Bankaya verilen görevler çerçevesinde Banka dışındaki kurumlarla koordinasyon sağlamak, idari işleri yürütmek ve teknik hususlarda Bankanın ilgili birimleri ile eş güdüm sağlamak,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik mevzuat ile Bankaya getirilen yükümlülükler çerçevesinde, Banka içi düzenlemeleri hazırlamak ve Bankaca yapılacak diğer işlemlerin eş güdümünü uyum görevlisi ile iş birliği içinde yapmak,
 • Hükümet tarafından uluslararası finans kuruluşları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi  ülkeler ve diğer ülkeler ile Avrupa Birliğinden  sağlanan kredi ve hibeler ile Hükümet garantörlüğünde kamu kuruluşlarınca sağlanan proje kredileriyle ilgili hükümetlerarası mali protokol veya anlaşmalara ilişkin olarak Bankaya verilen görevler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
 • Görev alanına giren konularda şubelere ve bankalara gerekli talimatları vermek,

ile görevlidir.

Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü dört Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:

Düzenleme ve Gözetim Müdürlüğü

Ödeme İşlemleri Müdürlüğü

Ödeme Sistemleri İşletim Müdürlüğü

Araştırma ve İş Geliştirme Müdürlüğü

PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Para politikası hedefleri doğrultusunda, Banka nam ve hesabına açık piyasa işlemlerini gerçekleştirmek, gerekli görülen durumlarda Bankalararası Para Piyasasında işlemlere aracılık yapmak,
 • Kabul finansmanı dışında reeskont ve avans işlemlerini gerçekleştirmek, bankacılık sistemi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) ile kredi ilişkilerini yürütmek,
 • Bankanın nihai kredi mercii fonksiyonu gereği sisteme gün içi ve gün sonu kredi verilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ile alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarının belirlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Birincil piyasada çeşitli yöntemlerle Hazine Müsteşarlığı adına Devlet İç Borçlanma Senetlerinin satışı, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi adına Kira Sertifikalarının ihracı ile bu kıymetlerin geri alımı ve değişimi işlemlerini yürütmek ve iç borçlanma konularında Hazineye danışmanlık yapmak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri ve çalışmaları izlemek; bu kapsamda, para ve kur politikası uygulamaları ile rezerv yönetimine yönelik analiz yapmak,
 • Uygulanmakta olan para ve kur politikaları çerçevesinde; döviz ve efektif işlemleri yapmak, bankacılık sistemindeki döviz ve efektif kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak ve bankalar arası döviz ve efektif hareketlerini düzenlemek,
 • Ülkenin altın ve döviz rezervlerini sırasıyla güvenli yatırım, likidite ve getiri önceliklerini dikkate alarak uluslararası piyasalarda yönetmek,
 • Uluslararası piyasalarda alınan pozisyonlardan doğan piyasa, kredi, likidite ve operasyon risklerinin kaynaklarını belirlemek, bu riskleri ölçmek, kabul edilebilir risk limitlerini belirlemek,
 • Rezerv yönetimi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar ve teminat yönetimine ilişkin fon ve kıymet transferlerini yapmak,
 • Bankanın yabancı para birimi üzerinden yurt dışı bankalar ile muhabirlik ilişkisini tesis etmek ve düzenlemek,
 • Kuruluşların zorunlu karşılık yükümlülükleri çerçevesinde Banka adına açılmış hesaplara getirecekleri altınların giriş çıkışlarını gerçekleştirmek ve takibini yapmak,
 • Kuruluşlar adına açılan ihbarlı döviz mevduat hesaplarının giriş çıkış işlemlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak,

ile görevlidir.

Piyasalar Genel Müdürlüğü altı Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:

Türk Lirası Piyasaları Müdürlüğü

Döviz Piyasaları Müdürlüğü

Rezerv Yönetimi Müdürlüğü

Risk Yönetimi Müdürlüğü

Piyasalar Analiz Müdürlüğü

Operasyon Müdürlüğü        

STRATEJİ VE KURUMSAL YÖNETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Stratejik öneme sahip projelerin etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlamak,
 • Kurumsal strateji oluşturmaya yönelik çalışmaları yürütmek,
 • Başkanlık Makamının özel kalem ve protokol işlemlerini yürütmek,
 • Başkanlık Makamının sunum, konuşma ve görüş bildiren yazılarına ilişkin işlemleri yapmak,
 • Banka üst yönetimine sekretarya ve büro hizmeti vermek,
 • İleri analitik yöntemleri ve finansal teknolojileri kullanmak suretiyle stratejik karar alma süreçlerinde Başkanlık Makamına teknik destek sağlamak,
 • Başkanlık Makamının öncelikli konuları üzerinde konferans, seminer, çalıştay ve benzeri toplantıları organize etmek veya bu tür etkinlikleri düzenleyecek diğer birimlere organizasyon desteği sağlamak,

ile görevlidir.

Strateji ve Kurumsal Yönetim Genel Müdürlüğü üç Müdürlük halinde faaliyet göstermektedir:

Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü

Protokol Müdürlüğü

Başkanlık Ofisi

YAPISAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • Para politikasının etkinliğini sınırlandıran yapısal faktörlerin tespitine yönelik araştırmalar yapmak, çözüm önerileri üretmek ve bunlara ilişkin sonuçları paylaşmak,
 • Fiyatlarda katılık ve kalıcılıklara neden olan yapısal unsurları belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek politika önerisi oluşturma sürecine destek vermek,
 • Yapısal sorunların giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlık ve kurumlarla ortaklaşa yürütülecek komite çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin eş güdümünü sağlamak, söz konusu komitelerin gündeminde yer alan konularda çalışmalar ve analizler yapmak,
 • Yapısal sorunların tespiti ve çözümüne ilişkin ilgili birimlerle ortak araştırma faaliyetleri yürütmek, gerektiğinde diğer birimlere yapısal konularda teknik destek sağlamak,
 • Ülkenin yapısal reform gündemini takip etmek, gündeme ilişkin gelişmeleri raporlamak, yapısal tedbirlerin sonuçlarının iktisadi analizini yapmaya imkan sağlayacak verilere erişmek amacıyla çalışmalar yapmak, gündemde yer alan yapısal politika uygulamalarının etki analizlerini gerçekleştirmek,
 • Türkiye ekonomisine dair büyüme, verimlilik, işgücü piyasaları, dış ticaret, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi ile beşeri sermaye yatırımları, ARGE yatırımları, altyapı yatırımları, girişimcilik, eğitim ve göç gibi başlıklara ilişkin yapısal konuların fiyat istikrarı ve para politikası perspektifinden analizini gerçekleştirmek,
 • Reel sektöre ilişkin bölgesel bilgilerin derlenmesini ve derlenen bu bilgilerin toplulaştırılarak para politikası karar alma sürecinde etkin kullanımını sağlamak,
 • Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde yapısal dönüşüm, yakınsama sorunları ve bölgesel entegrasyon konularına yönelik araştırmalar yapmak,
 • Bankanın araştırma gündeminin belirlenmesine yönelik eş güdüm çalışmalarını yürütmek,
 • Banka bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin teknik eş güdümünü sağlamak,
 • TCMB Çalışma Tebliğleri serisi ile “Central Bank Review” dergisinin editörlük, basım ve yayım  işlemlerini yürütmek,

ile görevlidir.