İdare Merkezi

Paylaş
Yazdır
ARAŞTIRMA VE PARA POLİTİKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarının incelenmesi, uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesinde Para Politikası Kuruluna katkıda bulunacak ekonomik analiz, araştırma, raporlama ve sunum çalışmalarının yapılması,

1. Temel makroekonomik değişkenlere ilişkin analiz ve tahmin modelleri geliştirilmesi, bu modellerin değişen koşullara göre yenilenmesi ve temel makroekonomik değişkenlere ilişkin öngörülerde bulunulması,

2. Yapılan analizler ve oluşturulan orta vadeli enflasyon tahminleri çerçevesinde faiz kararlarına ilişkin görüşlerin Para Politikası Kuruluna iletilmesi,

b) Enflasyon Raporu, Para ve Kur Politikası taslak metinleri, Para Politikası Kurulu karar taslak metni ve özet metinlerin hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması,

c) Banka için önceliği bulunan ve üst yönetim tarafından tavsiye edilen konular kapsamında belirlenen projelerin yürütülmesi ve Banka yayınlarına dönüştürülmesi,

ç) Üst yönetimin yapacağı sunumların ve konuşma metinlerinin hazırlanmasına katkı verilmesi,

d) Makro Ekonomik Tahminler, Orta Vadeli Program gibi kurumlar arası iş birliği gerektiren rapor ve çalışmalara katılım sağlanması ve Banka adına görüşlerin bildirilmesi,

ile görevlidir.

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Para Politikası Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve diğer çalışanlardan oluşur.  

 

BANKACILIK VE FİNANSAL KURULUŞLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Mevzuat çerçevesinde bankalara ve banka dışı finansal sektöre ilişkin finansal araç ve düzenleme çalışmalarının yürütülmesi,

b) Finansal istikrar konusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi,

c) Reeskont ve avans kredileri ile Bankanın orta ve uzun vadeli dış kredi anlaşmalarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

ç) Makroekonomik gelişmelerin finansal sistem üzerindeki olası etkileri üzerine çalışmalar yapılması ve makro ihtiyati önlemler konusunda önerilerde bulunulması,

d) Finansal sistemde faaliyet gösteren kuruluşların ve finansal piyasaların izlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, araştırma ve inceleme yapılması,

ile görevlidir.

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Finansal Araçlar ve Düzenlemeler Müdürlüğü

b) Kambiyo Mevzuatı ve Krediler Müdürlüğü

c) Uluslararası Kuruluşlar ve Düzenlemeler Müdürlüğü

ç) Finansal İstikrar Müdürlüğü

d) Makro Finansal Analiz Müdürlüğü

e) Finansal Tüketici Düzenlemeleri Müdürlüğü

f) Ticari Müşteri Düzenlemeleri Müdürlüğü

g) Katılım Finans Müdürlüğü

BAŞKANLIK OFİSİ

a) Bankanın protokol faaliyetlerinin yürütülmesi ile Başkanlık için toplantı ve seyahat organizasyonlarının yapılması,

b) Başkanlık özel kalem, sekretarya, büro hizmeti, yazı işleri ve evrak yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

c) Banka Meclisi, Yönetim Komitesi ve Denetleme Kurulu destek faaliyetlerinin yürütülmesi,

ile görevlidir.

Başkanlık Ofisi; Genel Müdür ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü

b) Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

c) Protokol Müdürlüğü

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Bankanın stratejik hedefleriyle uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulması ve bu stratejiler doğrultusunda bilişim teknolojileri kaynaklarının yönetilmesi,

b) Banka bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun donanım, yazılım ve diğer unsurların sağlanması ve yönetimi,

ile görevlidir.

Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Bilişim Teknolojileri Altyapı Müdürlüğü

b) Bilişim Teknolojileri Operasyon ve İzleme Müdürlüğü

c) Kullanıcı Destek Müdürlüğü

ç) Yeni Nesil Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü

d) Stratejik Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü

e) Birinci Uygulama Kabiliyet Merkezi Müdürlüğü

f) İkinci Uygulama Kabiliyet Merkezi Müdürlüğü

g) Üçüncü Uygulama Kabiliyet Merkezi Müdürlüğü  

ğ) Dördüncü Uygulama Kabiliyet Merkezi Müdürlüğü

h) Bilişim Teknolojileri Güvenlik Müdürlüğü

ı) Bilişim Teknolojileri Mimari Müdürlüğü

i) Bilişim Teknolojileri Planlama ve Proje Yönetimi Müdürlüğü

j) Veri Tabanı ve Raporlama Müdürlüğü

BÜTÇE VE FİNANSAL RAPORLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Muhasebe politikalarının belirlenmesine katkı sağlanması ve görev alanına giren konulardaki düzenlemelerin hazırlanması,

b) Bankanın bütçe planlaması ve uygulaması, finansal raporlarının hazırlanması ve vergiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

ile görevlidir.

Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Bütçe Planlama Müdürlüğü

b) Kambiyo Muhasebesi Müdürlüğü

c) Muhasebe İşlemleri Müdürlüğü

ç) Finansal Raporlama Müdürlüğü

d) Vergi Uygulamaları Müdürlüğü

DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Denetim evreninin belirlenmesi, yıllık iç ve dış denetim planının hazırlanması,

b) Yıllık denetim planı kapsamındaki iç ve dış denetim faaliyetleri ile Başkanlık tarafından istenilen denetim, inceleme, soruşturma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak için görevlendirmelerin yapılması,

c) Banka birimleri tarafından talep edilen dış denetim faaliyetleri kapsamındaki konular ile birim, şube ve temsilciliklerde operasyonel, finansal, uygunluk ve bilişim teknolojileri denetimlerinin gerçekleştirilerek raporların hazırlanması,

ç) İç ve dış denetim faaliyetleriyle ilgili bulgu ve raporların yılda iki kez Yönetim Komitesi ve Banka Meclisine sunulması,

d) Bulgu takip sürecinin yürütülmesi ile bulguların iç paydaşlarla paylaşılması,

e) Çalışanlarla ilgili soruşturmaların yürütülmesi,

f) İç denetim faaliyetlerinin iç ve dış değerlendirmeden geçirilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

g) Başkanlık veya denetim elemanları tarafından belirlenen diğer konuların incelenmesi,

ile görevlidir.

Denetim Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve diğer çalışanlardan oluşur.

EMİSYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Türk lirası banknot ve madeni paraların hacim ve tedavül işlemlerinin düzenlenmesi, sistemin güncel şekilde ve aksamadan çalışmasının sağlanması,

b) Dolaşımdaki Türk lirası banknotların kaliteli ve temiz kupürlerden oluşan bir banknot kompozisyonu içinde tutulması,

ile görevlidir.

Emisyon Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Banknot Hareketleri Müdürlüğü

b) Banknot Planlama Müdürlüğü

c) Banknot Teknolojileri Müdürlüğü

ç) Banknot Analiz Müdürlüğü

HAZİNE VE KURUMSAL OPERASYONLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Bankalar ve finansal kuruluşların Türk lirası serbest ve zorunlu karşılık hesaplarına ilişkin işlemlerinin yürütülmesi,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının Türk lirası ve döviz mevduat hesaplarına ilişkin işlemlerinin yürütülmesi,

c) Devlet dış borç ödemeleri ile kamu kurumlarının yurt dışı transferlerinin gerçekleştirilmesi,

ç) Devlet İç Borçlanma Senetlerinin mali servis işlemlerinin yürütülmesi,

d) Fon hesaplarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,

e) İşçi Dövizi hesaplarıyla ilgili işlemlerin sonuçlandırılması,

f ) Şube iş süreçlerinin takibinin ve koordinasyonunun sağlanması,

g) Döviz kazandırıcı işlemlere ilişkin çalışmalar ile operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve mevzuat düzenlemelerinin ilgili birimlerle eş güdüm içerisinde yapılması,

ile görevlidir.

Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Kamu Hesapları Müdürlüğü

b) Dış Ödemeler Müdürlüğü

c) Fon Hesapları ve Bankacılık İşlemleri Müdürlüğü

ç) Mali Servis İşlemleri Müdürlüğü

d) İşçi Dövizleri Operasyonları Müdürlüğü

e) Şubeler Koordinasyon Müdürlüğü

f) Yurt İçi Döviz Ödemeleri Müdürlüğü

g) Döviz Kazandırıcı İşlemler Müdürlüğü

HUKUK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Önleyici hukuk hizmetlerinin sağlanması,

b) İlgili merciler nezdindeki hukuki ihtilaflarda Bankanın temsil edilmesi ve bu ihtilaflara ilişkin işlemlerin takip edilmesi,

c) Başkanlık ve birimler tarafından talep edilen konular hakkında hukuki görüş verilmesi ve hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması,

ç) Bankanın taraf veya ilgili olduğu sözleşmelerin, taahhütnamelerin ve benzeri hukuki belgelerin hazırlanmasına ve müzakerelere hukuki destek sağlanması,

d) Banka Kanunu ve Bankayı ilgilendiren mevzuatın yapılması süreçlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde takip edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması,

e) Düzenleyici işlemlerin hazırlanması çalışmalarına katılım sağlanması,

f) Mevzuatı izleyerek gerektiğinde Banka Yönetiminin ve ilgili birim yöneticilerinin bilgilendirilmesi,

g) Bankanın taraf olduğu davalarda ve icra işlerinde Bankanın temsil edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin takibinin yapılması,

ğ) Tahkimde ve arabuluculukta görülen uyuşmazlıklarda Bankanın temsil edilmesi ve bunlara ilişkin işlemlerin takibinin yapılması,

h) Yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden, noterlerden ve idari mercilerden İdare Merkezine yapılan ve birden fazla birimi ilgilendiren tebliğleri İdare Merkezi adına kabul ederek hukuki gereklerinin yerine getirilmesi,

ı) Banka Kanununun 68 inci maddesi uyarınca Banka çalışanları hakkında savcılıklar ve mahkemelerden gelen yazılı başvuru taleplerinin sonuçlandırılması,

i) Şubelerin karşılaştıkları hukuki sorunlara ilişkin olarak genel talimat hazırlanması,

ile görevlidir.

Hukuk Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve diğer çalışanlardan oluşur.

İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) İletişim faaliyetlerinin planlanması, yönetilmesi, eş güdümünün sağlanması ve takibinin yapılması,

b) İç iletişim faaliyetleri ile Banka içi ve dışı etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi,

ile görevlidir.

İletişim Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) İç İletişim ve Etkinlik Yönetimi Müdürlüğü

b) Kurumsal İletişim Müdürlüğü

c) Medya İlişkileri ve İçerik Yönetimi Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Bankanın insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi, bu doğrultuda plan ve projelerin hazırlanıp uygulamaya koyulması,

b) Bankadaki insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde kullanılması amacıyla birimlerle eş güdüm içinde gerekli çalışmaların yapılması ve insan kaynakları fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi,

c) Bankanın süreçlerinin geliştirilmesi ve bu geliştirmelere uygun organizasyonel tasarımın hazırlanması,

ile görevlidir.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Organizasyon ve Süreç Yönetimi Müdürlüğü

b) Strateji ve Performans Yönetimi Müdürlüğü

c) Ücret Yönetimi Müdürlüğü

ç) Merkez Akademi ve Gelişim Müdürlüğü

d) Kariyer ve Yetenek Yönetimi Müdürlüğü

e) Özlük İşleri Müdürlüğü

KURUMSAL LOJİSTİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Gıda işlerine, sosyal tesislere, temizlik ve ulaşım hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,

b) Sağlık hizmetlerinin planlanması ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin politikaların belirlenmesi ve yürütülmesi,

c) Haberleşme faaliyetlerinin yürütülmesi,

ç) Güvenlik hizmetleri ile sivil savunma ve seferberlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

ile görevlidir.

Kurumsal Lojistik Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Güvenlik ve Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Gıda İşleri ve Sosyal Tesisler Müdürlüğü

c) Çevre ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

ç) Sağlık Hizmetleri ve İş Sağlığı-Güvenliği Müdürlüğü

d) Haberleşme Müdürlüğü

ÖDEME SİSTEMLERİ VE FİNANSAL TEKNOLOJİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Banka ödeme sistemlerinin işletimi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin eş güdümü, kontrolü ve takibi,

b) Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine ilişkin düzenleme ve gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

c) Ödeme hizmetleri, elektronik para ihracı ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına ilişkin düzenleme ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi,

ç)  Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ve finansal teknolojiler alanına ilişkin araştırma ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile iç ve dış paydaşlarla yürütülen çalışmalarda eş güdüm ve iş birliğinin sağlanması,

d) Banka dijital parasının tasarım ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, iç ve dış paydaşlarla yürütülen çalışmalarda eş güdüm ve iş birliğinin sağlanması,

e) Ödemeler alanına ilişkin risklerin yönetilebilmesi için politika önerilerinin geliştirilmesi ve seçilen politikaların uygulanması için eş güdüm sağlanması,

ile görevlidir.

Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Düzenleme ve Gözetim Müdürlüğü

b) Ödeme Hizmetleri Lisanslama Müdürlüğü

c) İş Geliştirme Müdürlüğü

ç) Stratejik Finansal Teknolojiler Müdürlüğü

d) Bilgi Sistemleri İnceleme ve Uygulama Müdürlüğü

e) Ödeme İşlemleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü

f) Ödeme Sistemleri İşletim Müdürlüğü

PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Para ve kur politikalarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,

b) Hazine ve Maliye Bakanlığı adına iç borçlanma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve iç borçlanma konularında danışmanlık yapılması,

c) Ülkenin altın ve döviz rezervlerinin yönetilmesi,

ç) Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin operasyonların yürütülmesi,

d) Finansal piyasaların izlenmesi ve analizinin yapılması,

ile görevlidir.

Piyasalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Piyasalar Analiz Müdürlüğü

b) Kurumsal Risk Yönetimi Müdürlüğü

c) Döviz Piyasaları Müdürlüğü

d) Türk Lirası Piyasaları Müdürlüğü

e) Piyasa Operasyonları Müdürlüğü

f) Rezerv Yönetimi Müdürlüğü

VERİ YÖNETİŞİMİ VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Verilerin derlenmesi, istatistik üretilmesi, ilgililerin kullanımına sunulması ve yayımlanması,

b) Banka genelinde derlenen, üretilen ve yayımlanan istatistiklerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamaya yönelik çalışmaların eş güdümünün sağlanması, istatistiki verilerin kullanımı ve paylaşımı konusunda standartların güncellenmesi ve kurumsal uygulamalarda standartlara uyumun takip edilmesi,

c) Veri toplama, derleme ve istatistik yayımlama süreçlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların, ilgili birimlerin ve kurumların eş güdümü sağlanarak yürütülmesi,

ç) İçsel kredi derecelendirmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve sektörel bilançolara ilişkin raporlamaların yapılması,

ile görevlidir.

Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

b) Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü

c) Anketler ve Endeksler Müdürlüğü

ç) Veri Süreçleri Müdürlüğü

d) Büyük Veri Teknolojileri Müdürlüğü

e) Veri Analitiği ve Görselleştirme Müdürlüğü

f) Derecelendirme ve Risk Analiz Müdürlüğü

g) İzleme ve Erken Uyarı Müdürlüğü

 

YAPI VE TEDARİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Satın alma faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, eş güdümünün sağlanması, kontrol ve takibinin yapılması,

b) İnşaat, gayrimenkul ve tesis yönetimiyle ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

c) Demirbaş eşya, kırtasiye, matbua, giyim ve benzeri her türlü malzemeye ilişkin temin süreçlerinin ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,

ile görevlidir.

Yapı ve Tedarik İşleri Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlüklerden oluşur:

a) Satın Alma Planlama ve Yönetimi Müdürlüğü

b) Sözleşme Yönetimi ve Operasyon Müdürlüğü

c) İnşaat ve Emlak İşleri Müdürlüğü

ç) Teknik İşletim Müdürlüğü

YAPISAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Türkiye ekonomisine dair yapısal ekonomik faktörlerin analizinin gerçekleştirilmesi, fiyat istikrarına ilişkin yapısal unsurların tespiti ve çözümüne yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülmesi,

b) Reel ekonominin bölgesel ve sektörel bazda gerçek zamanlı olarak izlenmesi, analizi ve para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde düzenli olarak raporlanması,

ile görevlidir.

Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlükler ile diğer çalışanlardan oluşur:

a) İstanbul Avrupa Reel Sektör İzleme Müdürlüğü

b) İstanbul Anadolu Reel Sektör İzleme Müdürlüğü

c) Ankara Reel Sektör İzleme Müdürlüğü

ç) Reel Sektör Çalışmaları Birinci Grup Koordinasyon Müdürlüğü

d) Reel Sektör Çalışmaları İkinci Grup Koordinasyon Müdürlüğü

e) Reel Sektör Analiz Müdürlüğü

f) Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

a) Bankanın yatırımcı kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı merkez bankaları ile ilişkilerinin planlanması, tesis edilmesi ve yürütülmesi ile Bankanın yurt dışında temsilinin sağlanması,

b) Dış ilişkilere dair süreçlerin Banka içi ve dışı eş güdümünün sağlanması ve takip edilmesi,

c) Yeşil ekonomi ve iklim değişikliği konularında Banka politikasının oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapılması ile Banka içi ve dışı eş güdümün sağlanması,

ile görevlidir.

Yatırımcı İlişkileri ve Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve aşağıdaki Müdürlükler ile yurt dışı temsilciliklerden oluşur:

a) İkili İlişkiler ve Teknik İşbirliği Müdürlüğü

b) Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Müdürlüğü

c) Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

ç) Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü