Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerine İlişkin Hedef ve Politikalar

Paylaş
Yazdır

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerine İlişkin Hedef ve Politikalar


1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu1  ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun2  ile ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri (sistemler) alanında Bankamıza bazı görev ve yetkiler verilmiştir.

Bu çerçevede, 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında, Bankamız tarafından gözetim faaliyetleri ile ulaşılması hedeflenen amaçların ve gözetim faaliyetlerinde izlenecek politikaların kamuoyuna duyurulacağı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu ulusal düzenlemeler ve uluslararası uygulama ve standartlar dikkate alınarak Bankamızın ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ve bu alanda gerçekleştireceği gözetim faaliyetleri ile ilgili temel hedefi; “sistemlerin güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak”tır.

Finansal istikrarın sağlanması ve para politikalarının etkin bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem arz eden söz konusu hedefe ulaşabilmek amacıyla Bankamızın yürüttüğü temel politika ve faaliyetler ise aşağıda yer almaktadır:

  • Sistemlere ilişkin günün koşullarına ve uluslararası standartlara uygun gerekli düzenlemeleri yapmak

  • Sistemlerin ulusal ve uluslararası düzenleme ve standartlara uyumunu sağlamak üzere gözetimini yapmak

  • Sistemlerin, Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi3  (CPSS) ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Organizasyonu (IOSCO)  tarafından hazırlanan “Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Prensipler”e uyumlu şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak

  • Sistemlerin etkinliğini ve güvenliğini etkileyebilecek ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek

  • Sistemlere olan güveni sağlamak ve sürdürmek

  • Sistemlere ilişkin faaliyetleri, finansal sistemin denetiminden sorumlu kurumlar, sistem işleticileri ve katılımcıları ile iş birliği içinde yürütmek

  11211 Sayılı Kanun, 4 üncü Madde: “Bankanın temel görev ve yetkileri şunlardır: ..... (I/f) Türk Lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek, ödeme ve menkul kıymet transferi ve mutabakat sistemleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini ve gözetimini sağlayacak düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dahil olmak üzere kullanılacak yöntemleri ve araçları belirlemek,.....”
  26493 Sayılı Kanun 4 üncü Madde: (3)“Banka, sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz işlemesini sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.”
6493 Sayılı Kanun 8 inci Madde: (1) “Banka kurulmuş ya da kurulacak olan sistemlerin kesintisiz işletimini sağlamak üzere gözetimini yapmaya yetkilidir.”
  31 Eylül 2014 tarihinden itibaren Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesinin (Committee on Payment and Settlement Systems-CPSS) adı Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (Committee on Payments and Market Infrastructures-CPMI) olarak değişmiştir.