Kurumsal Yapılanma

Paylaş
Yazdır

Ülkemizde finansal istikrardan sorumlu kurumlar; sistemik riskin takibi ve yönetimi kapsamında özellikle makro riskleri azaltıcı politikalar uygulayarak çeşitli tedbirler almaktadır. 

Söz konusu kurumlar ve finansal istikrarın sağlanması ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir:

İlgili Kurum Sorumluluk Alanı
Merkez Bankası Fiyat istikrarı ve finansal istikrar çerçevesinde para ve kur politikası ve ödeme sistemleri
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin düzenlenme ve denetlenmesi
Hazine Müsteşarlığı Kamu finansmanı ve mali politikalar ile sigortacılık şirketlerinin düzenlenme ve denetlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye piyasası ve aracı kurumların düzenlenme ve denetlenmesi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ile bankaların çözümlenmesi

Diğer yandan, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, TMSF ve Merkez Bankası’nın imzaladığı çeşitli iş birliği ve bilgi paylaşımı protokolleri de; bu kurumlar arasındaki işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımını artırmaktadır. Bu iş birliği; finansal istikrarın sağlanması ve korunması ile sistemik riskin izlenmesi ve yönetimi konularında katkı sağlar.

Yukarıda sayılan kurumların yanında; Finansal İstikrar Komitesi ve Finansal Sektör Komisyonu gibi önemli oluşumlar da, Türkiye’deki sistemik risk ve makro riskleri azaltıcı politikalar geliştirmektedir. 

 

Finansal İstikrar Komitesi

Uluslararası platformda yaşanan gelişmeler ve küresel kriz sonrasında ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda; Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Hazine Müsteşarı ile Merkez Bankası, BDDK, SPK ve TMSF Başkanlarından oluşan Finansal İstikrar Komitesi (Komite) kurulmuştur . Kurulun asıl sorumluluğu; sistemik riskin izlenmesi ve önlenmesi ile risk yönetimi alanında koordinasyonu sağlamak olarak belirlenmiştir.  

4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a 8 Haziran 2011 tarih ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde 4 hükmü uyarınca oluşturulan Komitenin görevleri şunlardır:

  • Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, izlenmesi ve bu tür risklerin azaltılması için gerekli tedbir ve politika önerilerini tespit etmek,
  • İlgili birimlere sistemik risklerle ilgili uyarılar yapmak, uyarı ve politika önerileri ile ilgili uygulamaları takip etmek,
  • İlgili kurumlar tarafından hazırlanacak sistemik risk yönetim planlarını değerlendirmek,
  • Sistemik risk yönetimine ilişkin koordinasyonu sağlamak,
  • Görev alanı ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü veri ve bilgiyi sağlamak, kurumlar arasında politikaların ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Mevzuatla yetki verilen diğer konularda karar almak.

Bunun yanında, görüşülecek konuların içerik ve niteliği doğrultusunda; diğer bakanlar ve kamu görevlileri, Bakan tarafından Komiteye çağrılabilmektedir. Ayrıca,  Komitenin başkanı olan Bakan, toplantı sonuçları ve kararları ile ilgili Bakanlar Kuruluna ayrıca bilgi sunmaktadır. 

Komite alt çalışma grupları ise, finansal istikrarı ilgilendiren çeşitli konularda detaylı araştırma ve incelemeler yapmaktadır. Komitenin sekretarya görevi, Hazine Müsteşarlığına aittir.

Komitenin hayata geçirilmesi; kurumlar arası koordinasyonun kurumsal bir yapıya oturtulması ve etkin bir iletişim kanalı oluşturulması bakımından Ülkemiz için önemli bir adımdır. Ayrıca makro riskleri azaltıcı politikaların oluşturulmasında Finansal İstikrar Komitesinin rolü oldukça büyüktür.

 

Finansal Sektör Komisyonu

Finansal Sektör Komisyonu (Komisyon); BDDK, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SPK, TMSF, Rekabet Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşur. 
Geniş bir temsil yapısına sahip Komisyonun başlıca görevleri şu şekildedir: 
  • Finansal piyasalardaki güven ve istikrarın oluşturulması amacıyla;, bilgi alışverişi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, 
  • Ortak politika önerilerinde bulunmak,
  • Finans sektörünün geleceğini ilgilendiren konulara ilişkin görüş bildirmek. 
Yılda en az 2 kez toplanan Komisyon, ortaya çıkan sonuçları Bakanlar Kuruluna iletir. Komisyonun sekretarya görevi, BDDK’ya aittir.