Merkez Bankası ve Finansal İstikrar

Paylaş
Yazdır

a. Görevler 

Merkez Bankası Kanunu'na göre Bankanın temel görevlerinden biri, "finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak"tır.

Merkez Bankasının finansal istikrar ile ilgili başlıca görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Mali piyasaları izlemek,
 • Finansal sistemler ile ilgili hususlarda Hükûmete görüş vermek,
 • Banka ve banka dışı mali kurumların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemleri esas alınarak, zorunlu karşılıklar ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
 • Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma hesaplarının vadelerini belirlemek,
 • Ödeme ve mutabakat sistemlerini kurmak, işletmek ve denetlemek.

b. Para Politikası Kurulunun Etkisi

Finansal istikrar ile illili ulusal ve uluslararası gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında alınabilecek tedbirler, her ay toplanan Para Politikası Kurulunda değerIendirilir. Ayrıca gerektiği zaman Kurul tarafından konu ile ilgili makro ölçekte tedbir amaçlı politikalar üretilmektedir. 

c. Olağanüstü Hâller

Olağanüstü hâllerde ise Merkez Bankası, finansal istikrarın korunması amacıyla gerekli adımlar atabilmektedir. Özellikle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun sağladığı kaynakların ihtiyacı karşılamaması durumunda Merkez Bankası: 

 • Fona avans verebilir 
 • Nihai kredi mercii olarak bankalara kredi açabilir 
 • Mali piyasaları izlemek amacıyla; bankalar ve diğer mali kurumların yanında, ilgili diğer otoritelerden gerekli bilgileri isteyebilir.

d. Finansal İstikrarın Önemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrarı, dolayısıyla güçlü ve etkin işleyen bir finansal sistemin varlığını, temel amacı olan fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik vazgeçilmez bir unsur olarak değerlendirmektedir.

Bu kapsamda Merkez Bankası,

 • Finansal istikrara yönelik, sistemle ilgili risk unsuru olabilecek yapısal ve makroekonomik gelişmelerin tespiti ve takibi,
 • Finansal istikrarla ilgili risk oluşturabilecek durumlar için, diğer kurumlarla işbirliği içinde tedbirler alınması,
 • Finansal istikrar açısından finansal sektörün ve gerektiğinde kuruluşların etkinliğini ve sağlamlığını izlemeye,
 • Uluslararası alanda finansal istikrara ilişkin gelişmeleri takip ederek ülkemiz açısından değerlendirilmesine,

büyük önem vermektedir.